ตั้งความมุ่งหมาย

ภาษาอังกฤษ


v aim
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเข็ม , ตั้งความหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: intend to