ตั้ง

ภาษาอังกฤษ


adv up to
ความหมายเหมือนกับ: มาก
คำที่เกี่ยวข้อง: as much as
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากซีเกมส์จะได้รับเงินรางวัลตั้งหนึ่งแสนบาท
v establish
คำอธิบาย: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง , ก่อตั้ง , จัดตั้ง , แต่งตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: form , stand , set up , erect , found
ตัวอย่างประโยค: ัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541
v fix
ความหมายเหมือนกับ: กำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: set , settle
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินนั้นถูกตั้งราคาไว้สูงเกินไปจึงไม่มีใครซื้อ
v place
ความหมายเหมือนกับ: วาง , ติดตั้ง , จัดวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: put , lay , set up , install
ตัวอย่างประโยค: เขานำกระถางต้นไม้มาตั้งทุกมุมในบ้านเพื่อความสวยงาม
clas pile
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกของที่วางซ้อนกันมากๆ
ความหมายเหมือนกับ: ปึก , กอง
คำที่เกี่ยวข้อง: wad , pack , stack , slab
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนช่วยจัดเรียงหนังสือที่คนนำมาบริจาคให้ห้องสมุดเป็นตั้งๆ จำแนกตามหมวดหมู่
v establish
คำอธิบาย: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง , ก่อตั้ง , จัดตั้ง , แต่งตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: form , stand , set up , erect , found
ตัวอย่างประโยค: ัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541
v stand erect
คำอธิบาย: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งชัน
คำที่เกี่ยวข้อง: stand on end
ตัวอย่างประโยค: ขนตั้งชันเมื่อได้ยินเสียงหมาหอน
v start
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม , เริ่มมี
คำที่เกี่ยวข้อง: begin , commence , initiate
ตัวอย่างประโยค: พอตกเย็นฝนเริ่มตั้งเค้า

คำที่มี "ตั้ง" ในคำ


ตั้งข้อหา v allege
คำอธิบาย: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งข้อกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

ตั้งคำถาม v pose a question
ความหมายเหมือนกับ: เสนอคำถาม , ถาม , ซักถาม
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา

ตั้งเนื้อตั้งตัว v establish oneself
คำอธิบาย: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตัว , ก่อร่างสร้างตัว
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ

ตั้งเนื้อตัวตัว v prepare
ความหมายเหมือนกับ: เตรียมตัว
ตัวอย่างประโยค: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว

ตั้งมาตรฐาน v set a standard
คำอธิบาย: กำหนดมาตรฐาน
ตัวอย่างประโยค: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก

ตั้งกระทู้ v interrogate
คำอธิบาย: ยกประเด็นถาม
ความหมายเหมือนกับ: ซักถาม , ถาม
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม

ตั้งข้อแม้ v impose condition
คำอธิบาย: ยกประเด็นขึ้นมาเป็นข้อต่อรอง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเงื่อนไข , สร้างเงื่อนไข , กำหนดข้อต่อรอง
ตัวอย่างประโยค: แม่ตั้งข้อแม้ว่าถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งจะให้รางวัล

ตั้งไฟ v put (a pot) on the stove
คำอธิบาย: ยกหม้อไปตั้งบนเตา
ตัวอย่างประโยค: อันดับแรกในการทำวุ้น ใส่น้ำ และวุ้นลงในกระทะทอง ตั้งไฟรอให้เดือด

ตั้งวง v gather into a group
คำอธิบาย: คุมกันขึ้นเป็นหมู่คณะ, ประชุมคนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน
ความหมายเหมือนกับ: จับกลุ่ม , รวมกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: พวกขี้เหล้าตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย

ตั้งสมาธิ v concentrate
คำอธิบาย: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
ความหมายเหมือนกับ: ทำใจจดจ่อ , จดจ่อ , ทำสมาธิ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ตั้งค่า v set
คำอธิบาย: กำหนดค่าหรือตำแหน่งในการใช้งาน
ตัวอย่างประโยค: คนขายเป็นคนตั้งค่าให้ทั้งหมด เลยไม่รู้ว่าทำอย่างไร

ตั้งล่วงหน้า v preset
คำอธิบาย: สร้างหรือกำหนดเอาไว้ก่อน
ตัวอย่างประโยค: ชนวนระเบิดถูกตั้งล่วงหน้าไว้ 15 นาที

ตั้งลำ v overcome a barrier
คำอธิบาย: ต่อสู้อุปสรรคจนสำเร็จสำมารถดำเนินการต่อไปได้
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งหลัก
ตัวอย่างประโยค: ในสิ้นเดือนมีนาคม 2541 มีการประเมินได้ว่ารัฐบาลใหม่ได้ตั้งลำเรื่องเศรษฐกิจมหภาคได้เป็นผลสำเร็จ

ตั้งตรง v stand upright
คำอธิบาย: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอน หรือล้ม
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งชัน
ตัวอย่างประโยค: เชิงเทียนทั้ง 4 ข้างตั้งตรงขนานไปกับพระพุทธรูป

ตั้งฉายา v nickname
คำอธิบาย: ตั้งชื่อให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
ความหมายเหมือนกับ: ให้ฉายา
ตัวอย่างประโยค: พวกเราช่วยกันตั้งฉายาให้กับคุณครูทุกคนในโรงเรียน

ตั้งเจตนา v intend
คำอธิบาย: ตั้งใจหรือมุ่งหมายไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , ตั้งเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งเจตนาไว้อย่างมุ่งมั่นว่าจะจับคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้

ตั้งถิ่นฐาน v settle down
คำอธิบาย: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งรกราก , ตั้งหลักแหล่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว

ตั้งเป้า v aim at
คำอธิบาย: กำหนดเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายไว้ในใจ
ความหมายเหมือนกับ: วางเป้า , ตั้งเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการทีมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้

ตั้งเวลา v set the time
คำอธิบาย: กำหนดเวลาเอาไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่างประโยค: แม่ตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ให้พ่อตอนกลับมาถึงบ้าน

ตั้งใจฟัง v pay attention to listen to
คำอธิบาย: เอาใจจดจ่อกับการฟังไม่วอกแวก
ตัวอย่างประโยค: หลานๆ ตั้งใจฟังเรื่องผีที่คุณตาเล่าอย่างใจจดใจจ่อ

ตั้งครรภ์ v be pregnant
ความหมายเหมือนกับ: มีท้อง , มีลูก , มีครรภ์ , ท้อง , ตั้งท้อง , ทรงพระครรภ์ , ทรงครรภ์
คำตรงข้าม: แท้ง
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งครรภ์ได้ 4 เดือนแล้ว แต่เธอยังไม่บอกสามีของเธอเลย

ตั้งใจจริง v determine
คำอธิบาย: มุ่งมั่นอย่างเป็นงานเป็นการ, ทำเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูป่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้

ตั้งใจจริง adv seriously
คำอธิบาย: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ความหมายเหมือนกับ: เอาจริง , เอาจริงเอาจัง , มุ่งมั่น
คำตรงข้าม: เหยาะแหยะ , เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้

ตั้งแต่นี้ไป adv henceforth
ความหมายเหมือนกับ: นับจากนี้ไป

ตั้งชื่อ v name
ความหมายเหมือนกับ: ให้ชื่อ , ขนานนาม , เรียกชื่อ , กำหนดชื่อ
ตัวอย่างประโยค: เกาะนี้ตั้งชื่อตามนามของผู้ค้นพบ

ตั้งต้น v begin
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม , เริ่มต้น , ขึ้นต้น , เริ่มทำ
คำตรงข้าม: จบ
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเริ่มปีใหม่คุณพ่อจะตั้งต้นชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวจะได้มีความสุข

ตั้งตัว v pose
ความหมายเหมือนกับ: ยกย่องตัว , สถาปนาตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มทั้งๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เขาเป็น

ตั้งตัว v make one´s way (/fortune)
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งฐานะ , ตั้งหลักฐาน , สร้างเนื้อสร้างตัว
คำตรงข้าม: สิ้นเนื้อประดาตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นชายหนุ่มที่สามารถตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

ตั้งตาคอย v expect
ความหมายเหมือนกับ: รอคอย , เฝ้าคอย , คอยอยู่ , ตั้งตารอ
ตัวอย่างประโยค: พ่อตั้งตาคอยการกลับของลูกชาย

ตั้งตารอ v expect
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตารอ , รอคอย , เฝ้าคอย , คอยอยู่
ตัวอย่างประโยค: บรรดาคอลูกหนังกำลังตั้งตารอลุ้น บอลโลก ที่กำลังจะมาถึง

ตั้งแต่ prep since
คำอธิบาย: นับจากเวลาหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งเป็นต้นไป (มักใช้คู่กับจนถึง หรือจนกระทั่ง)
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของเขาไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เขาอายุ 7 ปี

ตั้งใจ v concentrate one´s attention
คำอธิบาย: เอาใจจดจ่อ
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , ตั้งอกตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมออย่างที่พ่อแม่หวังไว้

ตั้งแต่นั้นมา conj from that time on
ความหมายเหมือนกับ: นับจากนั้นมา
ตัวอย่างประโยค: เขาย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย 3 ปีมาแล้ว ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยกลับเมืองไทยอีกเลย

ตั้งใจ v intend (to)
ความหมายเหมือนกับ: วางแผน , มุ่งหมาย , เจตนา , มุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งใจที่จะพาครอบครัวไปหัวหินอาทิตย์นี้

ตั้งแต่แรก adv from the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแต่ต้น
คำตรงข้าม: จบ
ตัวอย่างประโยค: เพราะเขาขยันเรียนมาตั้งแต่แรก เขาจึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ตั้งโต๊ะ v set the table
คำอธิบาย: จัดโต๊ะอาหาร
ความหมายเหมือนกับ: จัดโต๊ะ
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งโต๊ะอาหารเตรียมให้คุณพ่อคุณแม่กลับมารับประทาน

ตั้งท้อง v conceive
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งครรภ์ , มีบุตร , มีท้อง , ท้อง
คำตรงข้าม: แท้ง
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งท้องโดยการทำกิ๊ฟ

ตั้งธาตุ v set the digestive system properly
คำอธิบาย: จัดระบบการย่อยอาหารให้เป็นปกติ

ตั้งนาฬิกา v set a clock (/watch)
คำอธิบาย: เทียบนาฬิกาให้ตรงเวลา
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเวลา
ตัวอย่างประโยค: แม่สั่งให้เขาตั้งนาฬิกาให้ตรงกับสถานีวิทยุกระจายเสียง

ตั้งนาฬิกาปลุก v set an alarm clock
คำอธิบาย: ตั้งเวลาให้นาฬิกาปลุกตามที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเวลาปลุก
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งนาฬิกาปลุกเวลา 6 โมงเช้าทุกวัน

ตั้งประเด็น v fix an issue
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านตั้งประเด็นซักถามรัฐบาล 5-6 ประเด็น

ตั้งปี adv yearlong
ความหมายเหมือนกับ: นานเป็นปี
ตัวอย่างประโยค: รถคันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่เขาเก็บมาตั้งปี

ตั้งแต่ง v appoint
ความหมายเหมือนกับ: ยกขึ้น , สถาปนา

ตั้งรกราก v settle down
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งถิ่นฐาน , ตั้งหลักแหล่ง
คำตรงข้าม: โยกย้าย
ตัวอย่างประโยค: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ

ตั้งกรม v set up a new department
คำอธิบาย: สถาปนาเจ้านายขึ้นทรงกรม
ความหมายเหมือนกับ: ทรงกรม

ตั้งขึ้น v erect
คำอธิบาย: ตั้งให้ตรง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้ชายช่วยกันยกเสาไฟฟ้าตั้งขึ้น

ตั้งขึ้น v establish
ความหมายเหมือนกับ: สร้างขึ้น , จัดตั้งขึ้น , ก่อตั้ง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525

ตั้งเข็ม v set a course for
คำอธิบาย: ตั้งความมุ่งหมาย, กำหนดจุดมุ่งหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , มุ่งมั่น , ตั้งเป้า , ตั้งเป้าหมาย , กำหนดจุดหมาย
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งเข็มไว้ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวตอนอายุ 30 ปี

ตั้งไข่ v train an infant to stand
คำอธิบาย: สอนยืน (ใช้แก่เด็ก)
ความหมายเหมือนกับ: สอนยืน , หัดยืน , เริ่มยืน
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนในบ้านยิ้มอย่างดีใจที่เห็นลูกน้อยตั้งไข่เป็นครั้งแรก

ตั้งครรภ์ v pregnant
คำอธิบาย: มีลูกในท้อง
ความหมายเหมือนกับ: มีครรภ์ , ตั้งท้อง , มีท้อง
คำตรงข้าม: แท้ง
ตัวอย่างประโยค: หล่อนตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว

ตั้งค่าย v encamp
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแคมป์ , สร้างค่าย
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนของเขาไปตั้งค่ายที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน

ตั้งเป้าหมาย v aim
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเข็ม , ตั้งความหวัง , ตั้งความมุ่งหมาย
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทภายในปีนี้ให้ได้

ตั้งสติ v compose oneself
ความหมายเหมือนกับ: ควบคุมสติ , มีสติ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งสติเพื่อรอรับฟังรายชื่อผู้ประสบเหตุเครื่องบินตก

ตั้งหน้า v concentrate one´s attention
ความหมายเหมือนกับ: มุ่งหน้า , ตั้งหน้าตั้งตา , ตั้งใจ , ตั้งอกตั้งใจ , มุ่งหน้า
คำตรงข้าม: ท้อถ้อย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ล้วนต่างตั้งหน้าทำมาหากินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

ตั้งหน้าตั้งตา v concentrate one´s attention
ความหมายเหมือนกับ: มุ่งหน้า , ตั้งหน้าตั้งตา , ตั้งใจ , ตั้งอกตั้งใจ , มุ่งหน้า
คำตรงข้าม: ท้อถ้อย
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือตั้งแต่หัวค่ำจนเช้า

ตั้งหลักแหล่ง v settle down
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งถิ่นฐาน , สร้างถิ่นฐาน , ตั้งรกราก
คำตรงข้าม: โยกย้าย , อพยพ
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ

ตั้งหัวเรือ v set the bow on the right direction
คำอธิบาย: ทำให้เรืออยู่ในแนว ไม่ให้หัวเรือส่ายไปมา

ตั้งอกตั้งใจ v pay attention
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ , ใส่ใจ , สนใจ , มุ่งมั่น , ใฝ่ใจ
คำตรงข้าม: ละเลย , เฉยเมย
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนตั้งอกตั้งใจทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ตั้งอยู่ v be in
ความหมายเหมือนกับ: อยู่ในสภาพ
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เราควรใช้ชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

ตั้งภูมิลำเนา v settle down
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งถิ่นฐาน , ตั้งบ้านเรือน
ตัวอย่างประโยค: มีพวกเชื้อสายลาวตั้งภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทอง

ตั้งอยู่ v be locate
ความหมายเหมือนกับ: อยู่ , วางอยู่
ตัวอย่างประโยค: ชุดรับแขกที่เพิ่งซื้อมาตั้งอยู่ในห้องรับแขกหน้าบ้าน

ตั้งหลัก v establish oneself
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตัว , สร้างฐานะ , สร้างตัว
ตัวอย่างประโยค: การขายสินค้าที่ระลึกทำให้ชาวบ้านตั้งหลักสามารถนำเงินไปปลดเปลื้องหนี้สินได้

ตั้งเค้า v forecast
คำอธิบาย: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ส่อเค้า , ส่อ , ส่อแสดง
ตัวอย่างประโยค: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่

ตั้งฉาก v be perpendicular
คำอธิบาย: ตั้งตรงให้อยู่ในแนวฉาก คือ 90 องศา
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มีรูปร่างตั้งฉากกับพื้นโลก

ตั้งท่า v foreshadow
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเค้า , ส่อเค้า
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้

ตั้งมั่น v make a stand
คำอธิบาย: ตั้งฐานปฏิบัติการการรบ
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกตั้งมั่นอยู่บนภูเขา

ตั้งมั่น v persist in
คำอธิบาย: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ถือมั่น , ยึดถือ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา

ตั้งหลัก v stand firm
คำอธิบาย: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว

ตั้งเค้า v forecast
คำอธิบาย: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ส่อเค้า , ส่อ , ส่อแสดง
ตัวอย่างประโยค: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่

ตั้งฉาก v be perpendicular
คำอธิบาย: ตั้งตรงให้อยู่ในแนวฉาก คือ 90 องศา
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่มีรูปร่างตั้งฉากกับพื้นโลก

ตั้งท่า v foreshadow
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเค้า , ส่อเค้า
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้

ตั้งมั่น v make a stand
คำอธิบาย: ตั้งฐานปฏิบัติการการรบ
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกตั้งมั่นอยู่บนภูเขา

ตั้งมั่น v persist in
คำอธิบาย: ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ยึดมั่น , ถือมั่น , ยึดถือ
ตัวอย่างประโยค: เขาตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลธรรมเสมอมา

ตั้งหลัก v stand firm
คำอธิบาย: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว

ตั้งหลัก v establish oneself
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งตัว , สร้างฐานะ , สร้างตัว
ตัวอย่างประโยค: การขายสินค้าที่ระลึกทำให้ชาวบ้านตั้งหลักสามารถนำเงินไปปลดเปลื้องหนี้สินได้

ตั้งงบประมาณ v set up a budget
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งงบ
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยให้คณะฯ ตั้งงบประมาณงบกลางไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดเงินรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ตั้งแถว v line up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว
ตัวอย่างประโยค: พอได้เวลานักเรียนแต่ละห้องจะมาตั้งแถวหน้าห้องโดยไม่ต้องให้ครูบอก

ตั้งท่า v prepare oneself for
ความหมายเหมือนกับ: วางท่า , เตรียมพร้อม
ตัวอย่างประโยค: นักมวยตั้งท่าจดหมัด

ตั้งราคา v fix a price
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา

ตั้งสมมติฐาน v suppose
คำอธิบาย: คิดข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาต้องตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์

ตั้งเงื่อนไข v set conditions
คำอธิบาย: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเงื่อนไข , กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข
ตัวอย่างประโยค: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต

ตั้งเงื่อนไข v set conditions
คำอธิบาย: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเงื่อนไข , กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข
ตัวอย่างประโยค: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต

ตั้งเงื่อนไข v set conditions
คำอธิบาย: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเงื่อนไข , กำหนดเงื่อนไข , วางเงื่อนไข
ตัวอย่างประโยค: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต

ตั้งข้อกล่าวหา v allege

ตั้งการ์ด v guard
ความหมายเหมือนกับ: จ้องท่า , ตั้งท่า

ตั้งใจดี v wish well
ความหมายเหมือนกับ: หวังดี

ตั้งชัน v stand upright

ตั้งตัวไม่ติด v struggle along
ความหมายเหมือนกับ: ซวดเซ , กระเสือกกระสน

ตั้งตัวเอง v create oneself

ตั้งแง่ v be unwilling
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยง , เล่นแง่

ตั้งท่ามวย v guard
ความหมายเหมือนกับ: ยกหมัด

ตั้งหลักปักฐาน v settle
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งรกราก

ตั้งฐานะ v make one´s way (/fortune)
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งหลักฐาน , สร้างเนื้อสร้างตัว
คำตรงข้าม: สิ้นเนื้อประดาตัว

ตั้งหลักฐาน v make one´s way (/fortune)
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งฐานะ , สร้างเนื้อสร้างตัว
คำตรงข้าม: สิ้นเนื้อประดาตัว

ตั้งแต่ต้น adv from the beginning
คำตรงข้าม: จบ

ตั้งเวลาปลุก v set an alarm clock

ตั้งแคมป์ v encamp
ความหมายเหมือนกับ: สร้างค่าย

ตั้งความหวัง v aim
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเข็ม , ตั้งความมุ่งหมาย

ตั้งความมุ่งหมาย v aim
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเข็ม , ตั้งความหวัง

ตั้งบ้านเรือน v settle down
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งถิ่นฐาน

ตั้งแต่นี้ต่อไป adv henceforth
ความหมายเหมือนกับ: ต่อแต่นี้ไป

ตั้งไว้ v stamp
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดไว้

ตั้งบ่อน v open a gambling house
ความหมายเหมือนกับ: เปิดบ่อน
คำตรงข้าม: ทลายบ่อน , ปิดบ่อน

ตั้งไว้ v build
ความหมายเหมือนกับ: ก่อสร้าง , ตั้ง

ตั้งชัน v stand erect

ตั้งงบ v set up a budget

ผู้แต่งตั้ง n appointer
คำอธิบาย: ผู้ที่มีอำนาจกำหนดให้ผู้อื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแต่งตั้ง

ผู้ลงรับเลือกตั้ง n (politicate) candidate
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง , ผู้ลงสมัคร , ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คำตรงข้าม: ผู้เลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: จนถึงวันนี้ มีผู้ลงรับเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 11 คน

พัดลมตั้งโต๊ะ n table fan
คำอธิบาย: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พัดลมตั้งพื้น
คำตรงข้าม: พัดลมแขวนเพดาน , พัดลมเพดาน
ตัวอย่างประโยค: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่

การเลือกตั้ง n election

โคมไฟตั้งโต๊ะ n desk lamp

หน่วยเลือกตั้ง n polling station

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง n elector

เขตเลือกตั้ง n electorate
คำอธิบาย: ท้องที่ซึ่งจัดเป็นเขตโดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
หน่วยนับ: เขต
ตัวอย่างประโยค: กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการประกาศผลการรับรองเขตเลือกตั้งที่มีปัญหา

เลือกตั้ง v vote
คำอธิบาย: การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตน เอง
ความหมายเหมือนกับ: ลงคะแนน , ลงคะแนนเสียง , ออกเสียง , เลือก
ตัวอย่างประโยค: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง n candidate
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศกำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก

ผู้ขายเสียงเลือกตั้ง n floater
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ขายเสียง

บัตรเลือกตั้ง n ballot
หน่วยนับ: บัตร, ใบ
ตัวอย่างประโยค: กลวิธีหนึ่งในการโกงคะแนนเสียง ได้แก่ การลอบใส่บัตรเลือกตั้งในหีบลงบัตรตั้งแต่ก่อนมีการลงคะแนน

ลงสมัครรับเลือกตั้ง v be a candidate for
คำอธิบาย: ขอเข้ารับการเลือกตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: สมัครรับเลือกตั้ง
คำตรงข้าม: ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค: นายชวน หลีกภัยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่จังหวัดตรัง

แนวตั้ง n vertical
คำอธิบาย: แนวที่ตั้งฉากกับระดับพื้น
ความหมายเหมือนกับ: แนวดิ่ง , แนวยืน
คำตรงข้าม: แนวนอน , แนวขวาง , แนวระนาบ
ตัวอย่างประโยค: ห้องที่มีลวดลายตามแนวตั้งทำให้เพดานห้องดูสูงขึ้น

นับตั้งแต่ conj from
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่ในป้ายของเราไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่ปิดตลาดประจำวัน

อย่างตั้งใจ adv intentionally
คำอธิบาย: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
ตัวอย่างประโยค: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ

ทำเลที่ตั้ง n location
ความหมายเหมือนกับ: ทำเล , สถานที่ , บริเวณ , ที่ตั้ง
ตัวอย่างประโยค: โรงแรมทุ่มเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ตขนาดใหญ่เพราะทำเลที่ตั้งดีอยู่ใกล้ชายทะเล

โดยไม่ตั้งใจ adv unintentionally
คำอธิบาย: อย่างไม่ได้จงใจหรือมุ่งหมายให้เป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: โดยไม่เจตนา
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนของเราอาจส่งไวรัสมาให้เราทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตั้งใจก็ได้

ขาตั้ง n tripod
คำอธิบาย: สิ่งที่ใช้ค้ำภาชนะหรือของอื่นให้ทรงตัวอยู่ได้
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: โทรทัศน์เครื่องนี้ไม่มีขาตั้ง เขาจึงวางไว้บนหลังตู้

คำตั้ง n establishing word
คำอธิบาย: คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม

คอตั้ง n stand-up collar
คำอธิบาย: คอเสื้อที่มีขอบตั้งแนบไปกับลำคอ ไม่ถือว่าขอบนั้นเป็นปก

คอตั้งบ่า v looking upwardly
คำอธิบาย: อาการที่แหงนหน้าขึ้นสูง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราอยู่ในแม่น้ำต้องแหงนคอตั้งบ่าจึงจะเห็นขอบข้างบนลาดไหล่ตลิ่งทั้งสองฝั่งเป็นดินสีแดง

จัดตั้งขึ้น v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , ก่อตั้ง
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจนี้ใครเป็นผู้จัดตั้งขึ้น

เลือกตั้งซ่อม v re-elect
คำอธิบาย: เลือกสรรบุคคลให้เป็นผู้แทนหรือให้ดำรงตำแหน่งด้วยการออกเสียงลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เราต้องกลับบ้านสิ้นเดือนนี้เพื่อกลับไปเลือกตั้งซ่อม

หน้าตั้ง n spicy sauce
คำอธิบาย: ของว่างซึ่งทำด้วยหมู กุ้ง และกะทิ สำหรับกินกับข้าวตังปิ้งหรือทอด
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวตังหน้าตั้ง
ตัวอย่างประโยค: ของว่างน้ำชาตอนบ่ายได้แก่ สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวตังที่กินกับหน้าตั้ง

หมูตั้ง n pressed pork
คำอธิบาย: อาหารชนิดหนึ่ง ทำด้วยหัวหมู หูหมู หนังหมู แล่เป็นชิ้นเล็กๆ ผัดเข้ากัน ผสมเครื่องปรุงแล้วอัดเป็นท่อนแข็ง เวลากินหั่นเป็นชิ้นๆ จิ้มน้ำจิ้ม
ตัวอย่างประโยค: ของฝากจากนางรองไม่ต้องหาไกล เพราะหน้าร้านนี้ก็มีขาย เป็นพวกกุนเชียง หมูแผ่น หมูตั้ง ฯลฯ

โดยตั้งใจ adv intentionally
ความหมายเหมือนกับ: อย่างตั้งใจ , โดยเจตนา
คำตรงข้าม: โดยบังเอิญ
ตัวอย่างประโยค: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ

ได้รับแต่งตั้ง v get appointed
ความหมายเหมือนกับ: ถูกแต่งตั้ง
ตัวอย่างประโยค: ท่านรองฯได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการตอนอายุเกือบๆ 60

ตัวตั้ง n number standing on the top line
คำอธิบาย: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร

ตัวตั้ง n denomination
คำอธิบาย: คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คำตั้ง
ตัวอย่างประโยค: คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีคำตั้งคือคำว่า ตัว

ตัวตั้งตัวตี n principle person
คำอธิบาย: ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ, ผู้ที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าในการทำงานอย่างออกหน้าออกตา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวดำเนินการ , ผู้ดำเนินการ
ตัวอย่างประโยค: ท่านรองอธิการบดีตอบตกลงเป็นตัวตั้งตัวตีในการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อน

ตาตั้ง adv with fixing eye
คำอธิบาย: อาการที่ตาแข็งและเหลือกในเวลาชัก
ความหมายเหมือนกับ: ตาเหลือก , ตาค้าง
ตัวอย่างประโยค: เธอกำลังปฐมพยาบาลเด็กที่กำลังชักตาตั้ง

ตัวตั้ง n number standing on the top line
คำอธิบาย: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร

ตัวตั้ง n denomination
คำอธิบาย: คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: คำตั้ง
ตัวอย่างประโยค: คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีตัวตั้งคือคำว่า ตัว

ตำแหน่งที่ตั้ง n bearings
คำอธิบาย: พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว
หน่วยนับ: ตำแหน่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่งที่ , ที่ตั้ง
ตัวอย่างประโยค: หน่วยรบย่อยอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งที่บังคับบัญชาหลายไมล์

ติดตั้ง v install
คำอธิบาย: จัดวางสิ่งของหรือเครื่องใช้ในที่ใดที่หนึ่งให้พร้อมเพื่อใช้งาน
ความหมายเหมือนกับ: จัดตั้ง
ตัวอย่างประโยค: พนักงานกำลังติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วบนทางด่วน

ตราตั้ง n (madam) of royal mandate
คำอธิบาย: เอกสารแต่งตั้ง
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: หลวงลุงได้รับตราตั้งตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด

แต่งตั้ง v appoint
คำอธิบาย: จัดให้เข้าประจำหน้าที่, มอบตำแหน่งให้, ยกย่องขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , แต่ง , ตั้งแต่ง
คำตรงข้าม: ถอดถอน
ตัวอย่างประโยค: ล่าสุดทางกระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมา เพื่อผู้เป็นประสานงานศึกษาเรื่องราวและลู่ทางของโครงการนี้

ที่ตั้ง n location
คำอธิบาย: ทำเลที่ตั้ง, ตำแหน่งแห่งที่, ตำแหน่งที่ตั้ง
หน่วยนับ: ที่
ความหมายเหมือนกับ: ทำเล
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของโรงงานมองหาที่ตั้งของโรงงานใหม่

การตั้งตัว n establishment
ความหมายเหมือนกับ: การสร้างฐานะ , การตั้งฐานะ , การตั้งหลักฐาน

การตั้งถิ่นฐาน n habitation
ความหมายเหมือนกับ: การตั้งหลักแหล่ง , การตั้งรกราก , ตั้งภูมิลำเนา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่พบการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพที่หลบหนีมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาอยู่ชายแดนประเทศไทย

การตั้งราคา n pricing
ความหมายเหมือนกับ: การกำหนดราคา
ตัวอย่างประโยค: การตั้งราคาสินค้าควรตั้งให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า

การตั้งสติ n concentration
คำอธิบาย: การควบคุมความรู้สึก, การควบคุมอารมณ์

ก่อตั้ง v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , จัดตั้งขึ้น , ริเริ่มตั้งขึ้น
ตัวอย่างประโยค: สมาคมนิยมไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน

ความตั้งใจ n intention
ความหมายเหมือนกับ: ความมุ่งมั่น , ความตั้งอกตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: งานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าผู้ที่ทำงานนั้นมีความตั้งใจในการทำงาน

ความตั้งอกตั้งใจ n intention
ความหมายเหมือนกับ: ความตั้งใจ , ความมุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค: เขามีความตั้งอกตั้งใจในการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง n Election Commission of Thailand

อกตั้ง adv at full speed
ความหมายเหมือนกับ: เต็มที่ , เต็มแรง
ตัวอย่างประโยค: เขาวิ่งอกตั้งมาหาผม

อกตั้ง v throw out one´s chest
ความหมายเหมือนกับ: ตัวตรง
ตัวอย่างประโยค: เขายืดตัว อกตั้ง ไหล่ตรง และเชิดหน้าเดินไม่สนใจใคร

เป็นที่ตั้ง v be mainly
ความหมายเหมือนกับ: เป็นหลักใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง

จัดตั้ง v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งขึ้น
คำตรงข้าม: ล้มเลิก
ตัวอย่างประโยค: องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งองค์กรต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับตามสายงานแต่ละเป้าหมาย

เสียความตั้งใจ v not do as intended
คำอธิบาย: ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้, ไม่ได้ทำตามที่คิดไว้
คำตรงข้าม: สมความตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาเสียความตั้งใจที่จะเรียนต่อ เพราะต้องออกมาทำงาน เพื่อเลี้ยงดูน้องๆ

เป็นที่ตั้ง v be mainly
ความหมายเหมือนกับ: เป็นหลักใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง

คนแต่งตั้ง n appointer

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง n (politicate) candidate
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ลงสมัคร , ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คำตรงข้าม: ผู้เลือกตั้ง

พัดลมตั้งพื้น n table fan
คำตรงข้าม: พัดลมแขวนเพดาน , พัดลมเพดาน

สมัครรับเลือกตั้ง v be a candidate for
คำตรงข้าม: ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หน่วยที่ตั้งทำการ n station
ความหมายเหมือนกับ: ที่ทำการ

จุดตั้งต้น n beginning
ความหมายเหมือนกับ: จุดเริ่มต้น , จุดแรกเริ่ม

ผู้ก่อตั้ง n pioneer
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ริเริ่ม , ผู้ก่อกำเนิด

ผู้ก่อตั้ง n originator
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สถาปนา , ผู้ตั้ง , ผู้คิดค้น , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้บุกเบิก
คำตรงข้าม: ผู้ทำลาย

ผู้ตั้ง n originator
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ก่อตั้ง , ผู้สถาปนา , ผู้คิดค้น , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้บุกเบิก
คำตรงข้าม: ผู้ทำลาย

ผู้ก่อตั้ง n founder
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สร้าง , ผู้ตั้ง , ผู้ริเริ่ม

ผู้ตั้ง n founder
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สร้าง , ผู้ก่อตั้ง , ผู้ริเริ่ม

ผู้ก่อตั้ง n producer
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ผลิต , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้ประดิษฐ์
คำตรงข้าม: ผู้ทำลาย

ผู้ก่อตั้ง n founder
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สร้าง , ผู้ก่อกำเนิด , ผู้บุกเบิก , ผู้ริเริ่ม

ฝ่ายตั้งรับ n defense
คำตรงข้าม: ฝ่ายรุก , ฝ่ายบุก

ความตั้งใจผิด n wrong concentration
คำตรงข้าม: สัมมาสมาธิ

ความตั้งใจผิด n wrong concentration
คำตรงข้าม: สัมมาสมาธิ

การตั้งต้น n beginning

ข้าวตังหน้าตั้ง n spicy sauce

ถูกแต่งตั้ง v get appointed

การตั้งกฎเกณฑ์ n decree
ความหมายเหมือนกับ: การกำหนด , แบบ

ทำอย่างตั้งใจ v concentrate
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจ
คำตรงข้าม: ละเลย

การตั้งฐานะ n establishment
ความหมายเหมือนกับ: การสร้างฐานะ , การตั้งหลักฐาน

การตั้งหลักฐาน n establishment
ความหมายเหมือนกับ: การสร้างฐานะ , การตั้งฐานะ

การตั้งหลักแหล่ง n habitation
ความหมายเหมือนกับ: การตั้งรกราก , ตั้งภูมิลำเนา

การตั้งรกราก n habitation
ความหมายเหมือนกับ: การตั้งหลักแหล่ง , ตั้งภูมิลำเนา

การตั้งมั่น n clinging (to)
ความหมายเหมือนกับ: ความยึดมั่น , ความถือมั่น

ริเริ่มตั้งขึ้น v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , จัดตั้งขึ้น

การตั้งชื่อ n naming

จุดตั้งต้น n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดกำเนิด , จุดเริ่ม , จุดเริ่มแรก
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบ

ไม่ตั้งใจ v take a random
ความหมายเหมือนกับ: บังเอิญ
คำตรงข้าม: เจตนา , ตั้งใจ

การแสดงความตั้งใจ n declaration of intention
ความหมายเหมือนกับ: การแสดงความจงใจ , การแสดงความมุ่งหมายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top