ตั้ง

ภาษาอังกฤษ


adv up to
ความหมายเหมือนกับ: มาก
คำที่เกี่ยวข้อง: as much as
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาที่ได้เหรียญทองจากซีเกมส์จะได้รับเงินรางวัลตั้งหนึ่งแสนบาท
v establish
คำอธิบาย: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง , ก่อตั้ง , จัดตั้ง , แต่งตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: form , stand , set up , erect , found
ตัวอย่างประโยค: ัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541
v fix
ความหมายเหมือนกับ: กำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: set , settle
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินนั้นถูกตั้งราคาไว้สูงเกินไปจึงไม่มีใครซื้อ
v place
ความหมายเหมือนกับ: วาง , ติดตั้ง , จัดวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: put , lay , set up , install
ตัวอย่างประโยค: เขานำกระถางต้นไม้มาตั้งทุกมุมในบ้านเพื่อความสวยงาม
clas pile
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกของที่วางซ้อนกันมากๆ
ความหมายเหมือนกับ: ปึก , กอง
คำที่เกี่ยวข้อง: wad , pack , stack , slab
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนช่วยจัดเรียงหนังสือที่คนนำมาบริจาคให้ห้องสมุดเป็นตั้งๆ จำแนกตามหมวดหมู่
v establish
คำอธิบาย: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง , ก่อตั้ง , จัดตั้ง , แต่งตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: form , stand , set up , erect , found
ตัวอย่างประโยค: ัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541
v stand erect
คำอธิบาย: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งชัน
คำที่เกี่ยวข้อง: stand on end
ตัวอย่างประโยค: ขนตั้งชันเมื่อได้ยินเสียงหมาหอน
v start
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม , เริ่มมี
คำที่เกี่ยวข้อง: begin , commence , initiate
ตัวอย่างประโยค: พอตกเย็นฝนเริ่มตั้งเค้า