ตัวโน้ต

ภาษาอังกฤษ


n note
คำอธิบาย: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: โน้ตเพลง , โน้ต
ตัวอย่างประโยค: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก
n note
คำอธิบาย: เครื่องหมายกำหนดเสียงดนตรี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: โน้ตเพลง , โน้ต
ตัวอย่างประโยค: เขาสนใจศึกษาตัวโน๊ตตั้งแต่เด็ก