ตัวแปร

ภาษาอังกฤษ


n variable
คำอธิบาย: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
หน่วยนับ: ตัว
คำตรงข้าม: ตัวคงที่
ตัวอย่างประโยค: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย
n variable
คำอธิบาย: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้
ตัวอย่างประโยค: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง
n variable
คำอธิบาย: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
ตัวอย่างประโยค: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย
n variable
คำอธิบาย: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้
ตัวอย่างประโยค: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง
n variable
คำอธิบาย: สิ่งที่แปรเปลี่ยนค่าหรือเปลี่ยนแปลงได้ และความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆ ด้วย
ตัวอย่างประโยค: เวลาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าคนเราทำงานได้มากหรือน้อย
n variable
คำอธิบาย: จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนที่มีค่าได้หลายๆ ค่าในช่วงหรือเซตที่กำหนดให้
ตัวอย่างประโยค: เขาอธิบายตัวแปรในเซตให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง