ตัวแทนเชิด

ภาษาอังกฤษ


n puppet
คำอธิบาย: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัว เองออกแสดงเป็นตัวแทน
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: front man agent , straw-man , dummy , private agent personal agent
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน
n puppet
คำอธิบาย: ตัวแทนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งจากตัวการโดยตรง แต่ถูกตัวการเชิดให้เป็นตัวแทนของตนหรือตัวการรู้แล้วยอมให้ตัวแทนเชิดตัว เองออกแสดงเป็นตัวแทน
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: front man agent , straw-man , dummy , private agent personal agent
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นเพียงตัวแทนเชิดไม่ใช้ตัวแทน