ตัวแทนช่วง

ภาษาอังกฤษ


n sub-agent
คำอธิบาย: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แทนตัวรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: substitute
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท
n sub-agent
คำอธิบาย: บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนอีกต่อหนึ่งให้กระทำการแทนตัวการ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แทนตัวรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: substitute
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนช่วงของประธานบริษัท