ตัวเหลือบ

ภาษาอังกฤษ


n horsefly
คำที่เกี่ยวข้อง: Gastrophilus equi , gadfly