ตัวเลข

ภาษาอังกฤษ


n number
คำอธิบาย: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: จำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: figure , digit
ตัวอย่างประโยค: ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว
n number
คำอธิบาย: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: จำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: figure , digit
ตัวอย่างประโยค: ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว