ตัวเรือน

ภาษาอังกฤษ


n house
คำอธิบาย: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
หน่วยนับ: เรือน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวบ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling , building , residence , abode
ตัวอย่างประโยค: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่
n body
คำอธิบาย: ที่รองรับเพชรพลอยและ หน้าปัทม์นาฬิกา
คำที่เกี่ยวข้อง: matter
ตัวอย่างประโยค: เขาออกแบบตัวเรือนนาฬิกาเอง
n body
คำอธิบาย: ที่รองรับเพชรพลอยและ หน้าปัทม์นาฬิกา
คำที่เกี่ยวข้อง: matter
ตัวอย่างประโยค: เขาออกแบบตัวเรือนนาฬิกาเอง
n house
คำอธิบาย: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: ตัวบ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: dwelling , building , residence , abode
ตัวอย่างประโยค: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่