ตัวเรา

ภาษาอังกฤษ


pron ourselves
คำอธิบาย: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: oneself , body , self
ตัวอย่างประโยค: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน
pron ourselves
คำอธิบาย: คำใช้เรียกแทนตนเอง, ตัวของเราเอง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: oneself , body , self
ตัวอย่างประโยค: เรามีเชื้อบ้าอยู่ในตัวเราทุกคน