ตัวเขียน

ภาษาอังกฤษ


n letter
คำอธิบาย: ตัวหนังสือแบบเขียน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวอักษร , ลายลักษณ์อักษร , อักขระ , ตัวหนังสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: handwriting character
ตัวอย่างประโยค: ครูกำลังสอนนักเรียนเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษ
n letter
คำอธิบาย: ตัวหนังสือแบบเขียน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวอักษร , ลายลักษณ์อักษร , อักขระ , ตัวหนังสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: handwriting character
ตัวอย่างประโยค: ครูกำลังสอนนักเรียนเขียนตัวเขียนภาษาอังกฤษ