ตัวอย่าง

ภาษาอังกฤษ


n example
คำอธิบาย: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
หน่วยนับ: ตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , ต้นแบบ , แบบ , แม่แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: model
ตัวอย่างประโยค: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี
n example
คำอธิบาย: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
หน่วยนับ: ตัวอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: instance
ตัวอย่างประโยค: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
n sample
คำอธิบาย: สินค้าที่นำมาให้ลูกค้าทดลองก่อนที่จะซื้อใช้เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ของตัวอย่าง , ของทดลอง , ตัวอย่างสินค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: specimen
ตัวอย่างประโยค: ผลิตภัณฑ์ออกใหม่จะมีการแจกตัวอย่างสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก
n example
คำอธิบาย: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
หน่วยนับ: ตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: แบบอย่าง , ต้นแบบ , แบบ , แม่แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: model
ตัวอย่างประโยค: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี
n example
คำอธิบาย: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: ยกตัวอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: instance , sample
ตัวอย่างประโยค: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
n example
คำอธิบาย: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: ยกตัวอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: instance , sample
ตัวอย่างประโยค: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน