ตัวสื่อ

ภาษาอังกฤษ


n conductor
คำอธิบาย: สารที่กระแสความร้อน ไฟฟ้า หรือเสียง สามารถผ่านได้โดยง่าย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวนำ
ตัวอย่างประโยค: ทองแดงเป็นตัวสื่อไฟฟ้า
n conductor
คำอธิบาย: สารที่กระแสความร้อน ไฟฟ้า หรือเสียง สามารถผ่านได้โดยง่าย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวนำ , สื่อ
ตัวอย่างประโยค: ทองแดงเป็นตัวสื่อของไฟฟ้า