ตัวสะกด

ภาษาอังกฤษ


n final consonant
คำอธิบาย: พยัญชนะท้ายคำหรือพยางค์ที่ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่างๆ
หน่วยนับ: ตัว, มาตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: final pronounced letter of a word
ตัวอย่างประโยค: ตัวสะกดในภาษาไทยมี 8 มาตรา
n final consonant
คำอธิบาย: พยัญชนะท้ายคำหรือพยางค์ที่ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่างๆ
หน่วยนับ: ตัว, มาตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: final pronounced letter of a word
ตัวอย่างประโยค: ตัวสะกดในภาษาไทยมี 8 มาตรา