ตัวบ่งชี้

ภาษาอังกฤษ


n indicator
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งชี้นำ
คำที่เกี่ยวข้อง: pointer , gauge , index , mark , signal , sign , guide