ตัวบรรจง

ภาษาอังกฤษ


n elaborate handwriting
คำอธิบาย: ตัวหนังสือที่ตั้งใจเขียนหรือตัวหนังสือที่เขียน ไม่หวัด
คำที่เกี่ยวข้อง: proper or regular handwriting
ตัวอย่างประโยค: โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง