ตัวบทกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ


n law
คำอธิบาย: เนื้อหาหรือรายละเอียดของกฎหมายที่ได้กำหนดไว้
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ตัวกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: statute , legal provision , section , rule
ตัวอย่างประโยค: คดีนี้คงต้องพิพากษาไปตามตัวบทกฎหมาย