ตัวบท

ภาษาอังกฤษ


n text
คำอธิบาย: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
หน่วยนับ: บท
ความหมายเหมือนกับ: ทฤษฎี
คำที่เกี่ยวข้อง: clause , article , subject , matter , theme , topic
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ
n text
คำอธิบาย: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
หน่วยนับ: บท
ความหมายเหมือนกับ: ทฤษฎี
คำที่เกี่ยวข้อง: clause , article , subject , matter , theme , topic
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ