ตัวควบคุม

ภาษาอังกฤษ


n controller
คำอธิบาย: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์
n controller
คำอธิบาย: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์