ตัวกระทำ

ภาษาอังกฤษ


n factor
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นตัวทำให้อีกสิ่งหนึ่งมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค: สารที่เติมลงไปจะเป็นตัวกระทำให้เห็นผลเร็วขึ้น