ตับเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n themes of lyrics
คำอธิบาย: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
หน่วยนับ: ชุด, ตับ
ความหมายเหมือนกับ: ตับเพลงเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: themes of classical Thai songs
ตัวอย่างประโยค: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย
n themes of lyrics
คำอธิบาย: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
หน่วยนับ: ชุด, ตับ
ความหมายเหมือนกับ: ตับเพลงเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: themes of classical Thai songs
ตัวอย่างประโยค: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย