ตันติภาษา

ภาษาอังกฤษ


n classical language
คำอธิบาย: ภาษาที่มีแบบแผน
หน่วยนับ: ภาษา
คำที่เกี่ยวข้อง: systematizied language
ตัวอย่างประโยค: ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา