ตัดไมตรี

ภาษาอังกฤษ


v break off relations
คำอธิบาย: ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดสัมพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: cut off relations , sever relations
ตัวอย่างประโยค: เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี