ตัดใจ

ภาษาอังกฤษ


v restrain one´s passion
คำอธิบาย: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ห้ามใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: make a decision against one´s wish , control one´s temper , part with (/give up) something one likes or values , part with a cherished possession
ตัวอย่างประโยค: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของ ใช้ฟุ่มเฟือย