ตัดสิน

ภาษาอังกฤษ


v judge
ความหมายเหมือนกับ: ลงความเห็น , ชี้ขาด , วินิจฉัย
คำที่เกี่ยวข้อง: pass judgement on , render a decision , determine , decide
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการตัดสินให้ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์