ตัดราคา

ภาษาอังกฤษ


v cut prices
คำอธิบาย: ลดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งขัน
ความหมายเหมือนกับ: ลดราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce prices , lower the price
คำตรงข้าม: ขึ้นราคา
ตัวอย่างประโยค: บรรดาห้างสรรพสินค้าแข่งกันตัดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล