ตัดทิ้ง

ภาษาอังกฤษ


v cut off
ความหมายเหมือนกับ: ตัดขาด , เลิก , ทิ้ง , ละ
คำที่เกี่ยวข้อง: break of , sever , get rid off
v shorten
ความหมายเหมือนกับ: ตัด
คำที่เกี่ยวข้อง: cut down , reduce , cut out , prune out
v shorten
ความหมายเหมือนกับ: ตัด
คำที่เกี่ยวข้อง: cut down , reduce , cut out , prune out