ตัดทาง

ภาษาอังกฤษ


v destroy oneself
คำอธิบาย: ทำให้หมดช่องทาง
ความหมายเหมือนกับ: ปิดทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: obstruct the passage of , close a way or passage
คำตรงข้าม: เปิดทาง
ตัวอย่างประโยค: กฎหมายปิดป่าตัดทางทำมาหากินของพวกตัดไม้ทำลายป่าได้ทางหนึ่ง
v break (/blaze) a trail
คำอธิบาย: ทำให้มีทาง
ความหมายเหมือนกับ: ตัดถนน , สร้างถนน , ทำถนน , ทำทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: open a road (/path) , hew out (/cut) a path
ตัวอย่างประโยค: กำนันขอแรงชาวบ้านช่วยกันตัดทางเข้าวัด