ตัดทอน

ภาษาอังกฤษ


v abridge
คำอธิบาย: ทำให้น้อย
ความหมายเหมือนกับ: ลด
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce , cut off , shorten , cut down , slash , curtail
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลตัดทอนงบประมาณของแต่ละจังหวัดลงไปเกือบ 10% ของงบประมาณที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา
v shorten
คำอธิบาย: ทำให้สั้นลง
ความหมายเหมือนกับ: ตัด , ตัดทิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: cut down , reduce , cut out , prune out
ตัวอย่างประโยค: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง
v shorten
คำอธิบาย: ทำให้สั้นลง
ความหมายเหมือนกับ: ตัด , ตัดทิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: cut down , reduce , cut out , prune out
ตัวอย่างประโยค: เรียงความชิ้นนี้ได้ตัดทอนข้อความบางส่วนออกไปบ้าง