ตัดถนน

ภาษาอังกฤษ


v break (/blaze) a trail
ความหมายเหมือนกับ: สร้างถนน , ทำถนน
คำที่เกี่ยวข้อง: cut a path , construct a road , open a road (/path) , hew out (/cut) a path
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยตัดถนนเข้าไปเพื่อความสะดวกในการเดินทาง