ตัดคะแนน

ภาษาอังกฤษ


v cut down one´s marks
ความหมายเหมือนกับ: หักคะแนน
คำที่เกี่ยวข้อง: reduce one´s marks
ตัวอย่างประโยค: ผู้ตัดสินหรือกรรมการมีสิทธิ์ตัดคะแนนของผู้เล่นหรือของทีมได้