ตัด

ภาษาอังกฤษ


v cut out
คำอธิบาย: ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เป็นสิ่งสำเร็จรูป
ความหมายเหมือนกับ: ตัดเย็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: tailor
ตัวอย่างประโยค: เธอตัดเสื้อผ้าชุดนี้ด้วยฝีมือเธอเอง
v reduce
ความหมายเหมือนกับ: ลด , ทอน
คำที่เกี่ยวข้อง: curtail , shorten , slash , cut (down) , take a short cut
คำตรงข้าม: เพิ่ม
ตัวอย่างประโยค: บริษัทมีความจำเป็นต้องตัดสวัสดิการบางตัว เนื่องจากบริษัทขาดทุนในการประกอบการปีที่ผ่านมา
v cut off
ความหมายเหมือนกับ: ตัดขาด , เลิก , ทิ้ง , ตัดทิ้ง , ละ
คำที่เกี่ยวข้อง: break of , sever , get rid off
ตัวอย่างประโยค: เขาปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นลูกมหาเศรษฐี ดังนั้น จึงถูกตัดออกจากกองมรดก
v contrast with
ความหมายเหมือนกับ: ตัดกัน , ขัดกัน
คำตรงข้าม: กลมกลืน
ตัวอย่างประโยค: สีแดงตัดกับสีเขียว
v cut
คำอธิบาย: ทำให้ขาดด้วยของมีคม
ตัวอย่างประโยค: คุณครูสอนให้เด็กชั้นอนุบาลตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆ