ตัณหา

ภาษาอังกฤษ


n passion
ความหมายเหมือนกับ: ราคะ , ความอยาก , กามารมณ์ , กิเลส , ความต้องการ , ความใคร่
คำที่เกี่ยวข้อง: lust , desire , craving , Tanha
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พุทธศาสนิกชนหมกมุ่นกับเรื่องตัณหาราคะรวมทั้งกิเลส