ตังเม

ภาษาอังกฤษ


n sticky sweet
คำอธิบาย: น้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียว
ความหมายเหมือนกับ: แตงเม
คำที่เกี่ยวข้อง: candy , toffee , burnt sugar
ตัวอย่างประโยค: คุณยายเคี่ยวน้ำตาลทำตังเม
n sticky sweet
คำอธิบาย: น้ำตาลหรือน้ำอ้อยที่เคี่ยวจนเหนียว
ความหมายเหมือนกับ: แตงเม
คำที่เกี่ยวข้อง: candy , toffee , burnt sugar
ตัวอย่างประโยค: คุณยายเคี่ยวน้ำตาลทำตังเม
์์n stingy
ความหมายเหมือนกับ: ตระหนี่ , ตระหนี่ถี่เหนียว , ขี้เหนียว , ขี้ตืด
คำที่เกี่ยวข้อง: niggardly , miserly , frugal , mean , tight
ตัวอย่างประโยค: คนเหนียวหนืดตังเมอย่างเขาหรือจะยอมเลี้ยงใครง่ายๆ