ตะไกร

ภาษาอังกฤษ


n scissors
คำอธิบาย: เครื่องมือสำหรับตัดโดยใช้หนีบมี 2 ขา
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: กรรไกร , กรรไตร
คำที่เกี่ยวข้อง: clippers , nippers , shears
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้ตะไกรขลิบริมผ้าจนเรียบ
n Microhierax fringillarius
คำอธิบาย: เรียกเหยี่ยวชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เหยี่ยวตะไกร
คำที่เกี่ยวข้อง: black-legged falcon