ตะโก

ภาษาอังกฤษ


n tiger
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เสือ
คำที่เกี่ยวข้อง: jungle cat
n Diospiros rhodocalyx
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นบางชนิดในสกุล Diospyros วงศ์ Ebenaceae เปลือกสีดำคล้ำ เช่น ตะโกสวน (D. malabarica Kostel.) ผลคล้ายมะพลับ ตะโกนา (D. rhodocalyx Kurz) ผลเล็ก ผล เปลือก และเนื้อไม้ใช้ทำยาได้
ตัวอย่างประโยค: เขาปลูกต้นตะโกไว้หลังบ้าน