ตะแหมะแคะ

ภาษาอังกฤษ


adv like a dwarf
ความหมายเหมือนกับ: เตี้ยม่อต้อ
adv like a dwarf
ความหมายเหมือนกับ: เตี้ยม่อต้อ