ตะแหมะแขะ

ภาษาอังกฤษ


adv like a dwarf
คำอธิบาย: ใช้ประกอบคำ เตี้ย หมายความว่า เตี้ยผิดส่วน
ความหมายเหมือนกับ: ตะแหมะแคะ , เตี้ยม่อต้อ
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ต้นนี้ปลูกมานานแสนนานแล้ว แต่มันยังเตี้ยตะแหมะแขะอยู่เลย
adv like a dwarf
คำอธิบาย: ใช้ประกอบคำ เตี้ย หมายความว่า เตี้ยผิดส่วน
ความหมายเหมือนกับ: ตะแหมะแคะ , เตี้ยม่อต้อ
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ต้นนี้ปลูกมานานแสนนานแล้ว แต่มันยังเตี้ยตะแหมะแขะอยู่เลย