ตะแลงแกง

ภาษาอังกฤษ


n gallows
คำอธิบาย: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
หน่วยนับ: แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ลานประหาร , แดนประหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: scaffold , gibbet , place where prisoners are executed , place for the execution of criminals
ตัวอย่างประโยค: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง