ตะเพียน

ภาษาอังกฤษ


n carp
คำอธิบาย: ชื่อปลาน้ำจืดบางชนิดของบางสกุลในวงศ์ Cyprinidae หนวดสั้น เกล็ดสีขาวเงินขอบเรียบ
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตะเพียน
คำที่เกี่ยวข้อง: carp of the genus Puntius , Puntius javanicus
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบสีสันของปลาตะเพียนที่สุด