ตะเพิ่น

ภาษาอังกฤษ


adv in a flurried manner
ความหมายเหมือนกับ: พล่านไป , เจิ่นไป
คำที่เกี่ยวข้อง: all in a flurry (/fluster) , in disorderly haste


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top