ตะเพิ่น

ภาษาอังกฤษ


adv in a flurried manner
ความหมายเหมือนกับ: พล่านไป , เจิ่นไป
คำที่เกี่ยวข้อง: all in a flurry (/fluster) , in disorderly haste