ตะเกียงรั้ว

ภาษาอังกฤษ


n barn lantern
คำอธิบาย: ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ตะเกียงโป๊ะ
คำที่เกี่ยวข้อง: storm lantern , blow torch
ตัวอย่างประโยค: เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน