ตะเกียง

ภาษาอังกฤษ


n lamp
คำอธิบาย: เครื่องใช้สำหรับตามไฟ มีรูปต่างๆ บางชนิดมีหลอดบังลม
หน่วยนับ: ดวง
คำที่เกี่ยวข้อง: lantern
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยโบราณยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทุกบ้านต้องใช้ตะเกียงแทน
n top of a pineapple
คำอธิบาย: หน่อสับปะรดที่แตกออกจากโคนขั้วของผล, หน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากข้อ