ตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาษาอังกฤษ


n northeast
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: อีสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: northeastern
คำตรงข้าม: ตะวันตกเฉียงใต้
ตัวอย่างประโยค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรมากเป็นอันดันที่หนึ่งของประเทศไทย