ตะวันออกกลาง

ภาษาอังกฤษ


n Middle East
คำอธิบาย: กลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียซึ่งอยู่ทางทิศตะวัน ตกของประเทศอินเดียและปากีสถาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา, เดิมหมายรวมถึงประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย และ พม่า ด้วย
หน่วยนับ: ประเทศ, ดินแดน
ตัวอย่างประโยค: เกิดวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อหลายเดือนก่อน