ตะวันตกเฉียงเหนือ

ภาษาอังกฤษ


n Northwest
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศพายัพ
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามที่หมอดูแนะนำ