ตะลาน

ภาษาอังกฤษ


n name of a species of snake
ความหมายเหมือนกับ: งูสิง , ตาโต , ตาลาน
n Anoplolepsis longipes
ความหมายเหมือนกับ: ตาลาน
คำที่เกี่ยวข้อง: species of harmless red ant