ตะพุ่นหญ้าช้าง

ภาษาอังกฤษ


n punishment
คำอธิบาย: โทษอาญาหลวงสมัยโบราณ
คำที่เกี่ยวข้อง: ancient criminal penalty consisting of cutting grass for the royal elephants