ตะพายแล่ง

ภาษาอังกฤษ


adv from one shoulder down to the opposite hip
คำอธิบาย: ลักษณะที่ถูกฟันขาดเฉียงบ่า
ความหมายเหมือนกับ: สะพายแล่ง , เฉียงบ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: cut down across the chest , cut from one shoulder down across the breast
ตัวอย่างประโยค: สมเด็จพระศรีสุริโยทัยถูกฟันขาดตะพายแล่ง