ตะพาบน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n soft-shelled turtle
คำอธิบาย: ชื่อเต่าน้ำจืดกระดองอ่อนหลายสกุลในวงศ์ Trionychidae กระดองอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตะพาบ
คำที่เกี่ยวข้อง: Trionyx cartilageneus , snapping turtle
ตัวอย่างประโยค: เขาเลี้ยงตะพาบน้ำไว้ขายส่งออกไปยังประเทศจีน